اطلاعیه ثبت شده در سامانه دانش آموزی  

مدیران محترم مدارس


مدیران محترم مدارس کدهای آماری همکاران و اولیا دانش آموزان را به ستاد سرشماری منطقه محل خدمت آموزشی مربوطه ارسال نمایند تا ازطریق مدیران محترم مرکز آمار ایران نسبت به اهداء لوح تقدیر اقدام گردد. 

با احترام - تیم پشتیبانی سامانه

 

ادامه مطلب  

اطلاعیه ثبت شده در سامانه دانش آموزی  

مدیران محترم مدارس


مدیران محترم مدارس کدهای آماری همکاران و اولیا دانش آموزان را به ستاد سرشماری منطقه محل خدمت آموزشی مربوطه ارسال نمایند تا ازطریق مدیران محترم مرکز آمار ایران نسبت به اهداء لوح تقدیر اقدام گردد. 

با احترام - تیم پشتیبانی سامانه

 

ادامه مطلب  

اطلاعیه ثبت شده در سامانه دانش آموزی  

مدیران محترم مدارس


مدیران محترم مدارس کدهای آماری همکاران و اولیا دانش آموزان را به ستاد سرشماری منطقه محل خدمت آموزشی مربوطه ارسال نمایند تا ازطریق مدیران محترم مرکز آمار ایران نسبت به اهداء لوح تقدیر اقدام گردد. 

با احترام - تیم پشتیبانی سامانه

 

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1