آیا تکنولوژی حرام است؟ (پاسخ به یک نامه)  

آیا تکنولوژی حرام است؟
(پاسخ به یک نامه)
خیر! تکنولوژی حرام نیست بلکه تکنولوژیزم یعنی تکنولوژی پرستی و تکنولوژی سالاری حرام است
ھمانطور که پول حرام نیست بلکه پول پرستی حرام است.
ھمانطور که حکومت وسیاست حرام نیست بلکه حکومت و سیاست بازی حرام است . ھمانطور که زن
حرام نیست بلکه زن پرستی و زن سالاری حرام است. ھمانطور که بچه حرام نیست بلکه بچه بازی و بچه
پرستی و بچه خواری حرام است. ھمانطور که « من » حرام نیست بلکه منیت حرام است . ھمانطور که
غذا حرا

ادامه مطلب  

آیا تکنولوژی حرام است؟ (پاسخ به یک نامه)  

آیا تکنولوژی حرام است؟
(پاسخ به یک نامه)
خیر! تکنولوژی حرام نیست بلکه تکنولوژیزم یعنی تکنولوژی پرستی و تکنولوژی سالاری حرام است
ھمانطور که پول حرام نیست بلکه پول پرستی حرام است.
ھمانطور که حکومت وسیاست حرام نیست بلکه حکومت و سیاست بازی حرام است . ھمانطور که زن
حرام نیست بلکه زن پرستی و زن سالاری حرام است. ھمانطور که بچه حرام نیست بلکه بچه بازی و بچه
پرستی و بچه خواری حرام است. ھمانطور که « من » حرام نیست بلکه منیت حرام است . ھمانطور که
غذا حرا

ادامه مطلب  

مجلسِ حرام  

در مجلس بزن‌وبکوب و برقص شرکت می‌کند و شرکتش، مستلزم کار حرامی مانند رقص، نگاه حرام و غیره نیست‏. بايد بداند که اگر شرکت در اين مجلس به‌منزله‌ی تأیید کار حرام دیگران باشد، نبايد شرکت کند.
 اجوبة الاستفتائات آیت‌الله‌العظمی خامنه‌اي، س۱۱۶۷

ادامه مطلب  

شرکت در مجلسِ حرام  

در مجلس بِزن‌وبکوب و بِرَقص شرکت می‌کند و شرکتش، مستلزم کار حرامی مانند رقص، نگاه حرام و غیره نیست‏. بايد بداند که اگر شرکت در اين مجلس به‌منزله‌ی تأیید کار حرام دیگران باشد، نبايد شرکت کند.
 اجوبة الاستفتائات آیت‌الله‌العظمی خامنه‌اي، س۱۱۶۷

ادامه مطلب  

شرکت در مجلسِ حرام  

در مجلس بِزن‌وبکوب و بِرَقص شرکت می‌کند و شرکتش، مستلزم کار حرامی مانند رقص، نگاه حرام و غیره نیست‏. بايد بداند که اگر شرکت در اين مجلس به‌منزله‌ی تأیید کار حرام دیگران باشد، نبايد شرکت کند.
 اجوبة الاستفتائات آیت‌الله‌العظمی خامنه‌اي، س۱۱۶۷

ادامه مطلب  

آخر قدرت انسان  

تشنه هاي قدرت اينگونه به هم ریزند /    روزی تو را همسنگر /   دشمن به هم ریزند /
 
فرداي آن روز را خون تو را ریزند /  انسان نشايد که نامشان باشد /   چون به یک لحظه صد طرح به هم ریزد /
 
چون اين سیاست را در خود بسی سازد /  زنده به وهم خود مرده برانگیزد /
 
یک روز از اين گویند /                                                   یک روز از آن گویند /    
 
 
  خون جگرها را همی به دل ریزند /  نامردی اين چنین را
 
چاره چه بايد کرد /  دنیاي مردان را یک روز حرا

ادامه مطلب  

تشنه گشتم تا تو بارانم شوی ( بنفشه انصاری، پرتو )  

و سیعلم الذین ظلموا.......  

بسم الله
کلید دارِ کعبه! خائن حرمین شریفین!
یادت هست یک روزی کسی بی کلید وارد اين خانه شد؟
آخ که اگر اين پرده ی مشکیِ یکدست کعبه را سیاه پوش نکرده بود و مثل قدیم ترها نصفه و نیمه بود؛
آن وقت ترک روی دیواره اش معلوم می کرد کلیددار کعبه  کیست!
نواده ی شجره ی ملعونه!
مراقب خودت باش، حیف است تو به مرگ طبیعی بمیری!
مثلاً بايد گلوی تو را با "چهارصد و شصت و چهار" نخ محکم ببندیم و بدهیم اهالی قطیف و احساء روی بدنت راه بروند؛
شايد آن موقع بفهمی آن زنی که موه

ادامه مطلب  

شاید تن او تشنه گرمای مهر و عطوفت بود!  

به بطری یک لیتری بنزین نگاهی انداخت و تو دلش دعا کرد ""خدا کنه اين بطری، قد یک بیست لیتری برکت داشته باشه!""
سوز و سرما توان هر حرکتی رو ازش گرفته بود...به جرقه هاي آتش نگاهی انداخت و دستش رو جلو برد تا جرقه هاي به رقص در امده رو بگیره...از اينکه نمیتونست انها رو بین مشتش داشته باشه به تکاپو افتاد ...
حس میکرد تنش گرمتر شده...از رو جعبه چوبی بلند شد و دور پیت سوراخ سوراخ پر از آتش دوید...حالش خوب بود...چون با هر چرخی که دور آتش میزد پاهايش گرم و گرمتر میش

ادامه مطلب  

شاید تن او تشنه گرمای مهر و عطوفت بود!  

به بطری یک لیتری بنزین نگاهی انداخت و تو دلش دعا کرد ""خدا کنه اين بطری، قد یک بیست لیتری برکت داشته باشه!""
سوز و سرما توان هر حرکتی رو ازش گرفته بود...به جرقه هاي آتش نگاهی انداخت و دستش رو جلو برد تا جرقه هاي به رقص در امده رو بگیره...از اينکه نمیتونست انها رو بین مشتش داشته باشه به تکاپو افتاد ...
حس میکرد تنش گرمتر شده...از رو جعبه چوبی بلند شد و دور پیت سوراخ سوراخ پر از آتش دوید...حالش خوب بود...چون با هر چرخی که دور آتش میزد پاهايش گرم و گرمتر میش

ادامه مطلب  

شاید تن او تشنه گرمای مهر و عطوفت بود!  

به بطری یک لیتری بنزین نگاهی انداخت و تو دلش دعا کرد ""خدا کنه اين بطری، قد یک بیست لیتری برکت داشته باشه!""
سوز و سرما توان هر حرکتی رو ازش گرفته بود...به جرقه هاي آتش نگاهی انداخت و دستش رو جلو برد تا جرقه هاي به رقص در امده رو بگیره...از اينکه نمیتونست انها رو بین مشتش داشته باشه به تکاپو افتاد ...
حس میکرد تنش گرمتر شده...از رو جعبه چوبی بلند شد و دور پیت سوراخ سوراخ پر از آتش دوید...حالش خوب بود...چون با هر چرخی که دور آتش میزد پاهايش گرم و گرمتر میش

ادامه مطلب  

هخامنشیان (272) : اردشیر دوم هخامنشی دست کم ، 115 پسر حرام زاده داشت  

اردشیر دوم 115 پسر حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش272)
" ... شمار خویشاوندان (200) در کوکبه ی داریوش نبايد مايه حیرت شود ، زیرا بايد پسران نامشروع شاه را در میانشان گنجاند که شمارشان بسیار زیاد است ؛ چون به نوشته یوستینوس اردشیر دوم ، کمتر از 115 پسر نامشروع نداشته است . (1) "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1234
1 . خدا داند اردشیر دوم چند دختر نامشروع داشته است . 
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_اردشیر_دوم
#115_پس

ادامه مطلب  

هخامنشیان (272) : اردشیر دوم هخامنشی دست کم ، 115 پسر حرام زاده داشت  

اردشیر دوم 115 پسر حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش272)
" ... شمار خویشاوندان (200) در کوکبه ی داریوش نبايد مايه حیرت شود ، زیرا بايد پسران نامشروع شاه را در میانشان گنجاند که شمارشان بسیار زیاد است ؛ چون به نوشته یوستینوس اردشیر دوم ، کمتر از 115 پسر نامشروع نداشته است . (1) "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1234
1 . خدا داند اردشیر دوم چند دختر نامشروع داشته است . 
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_اردشیر_دوم
#115_پس

ادامه مطلب  

هخامنشیان (272) : اردشیر دوم هخامنشی دست کم ، 115 پسر حرام زاده داشت  

اردشیر دوم 115 پسر حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش272)
" ... شمار خویشاوندان (200) در کوکبه ی داریوش نبايد مايه حیرت شود ، زیرا بايد پسران نامشروع شاه را در میانشان گنجاند که شمارشان بسیار زیاد است ؛ چون به نوشته یوستینوس اردشیر دوم ، کمتر از 115 پسر نامشروع نداشته است . (1) "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1234
1 . خدا داند اردشیر دوم چند دختر نامشروع داشته است . 
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_اردشیر_دوم
#115_پس

ادامه مطلب  

هخامنشیان (272) : اردشیر دوم هخامنشی دست کم ، 115 پسر حرام زاده داشت  

اردشیر دوم 115 پسر حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش272)
" ... شمار خویشاوندان (200) در کوکبه ی داریوش نبايد مايه حیرت شود ، زیرا بايد پسران نامشروع شاه را در میانشان گنجاند که شمارشان بسیار زیاد است ؛ چون به نوشته یوستینوس اردشیر دوم ، کمتر از 115 پسر نامشروع نداشته است . (1) "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1234
1 . خدا داند اردشیر دوم چند دختر نامشروع داشته است . 
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_اردشیر_دوم
#115_پس

ادامه مطلب  

هخامنشیان (272) : اردشیر دوم هخامنشی دست کم ، 115 پسر حرام زاده داشت  

اردشیر دوم 115 پسر حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش272)
" ... شمار خویشاوندان (200) در کوکبه ی داریوش نبايد مايه حیرت شود ، زیرا بايد پسران نامشروع شاه را در میانشان گنجاند که شمارشان بسیار زیاد است ؛ چون به نوشته یوستینوس اردشیر دوم ، کمتر از 115 پسر نامشروع نداشته است . (1) "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1234
1 . خدا داند اردشیر دوم چند دختر نامشروع داشته است . 
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_اردشیر_دوم
#115_پس

ادامه مطلب  

هخامنشیان (272) : اردشیر دوم هخامنشی دست کم ، 115 پسر حرام زاده داشت  

اردشیر دوم 115 پسر حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش272)
" ... شمار خویشاوندان (200) در کوکبه ی داریوش نبايد مايه حیرت شود ، زیرا بايد پسران نامشروع شاه را در میانشان گنجاند که شمارشان بسیار زیاد است ؛ چون به نوشته یوستینوس اردشیر دوم ، کمتر از 115 پسر نامشروع نداشته است . (1) "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1234
1 . خدا داند اردشیر دوم چند دختر نامشروع داشته است . 
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_اردشیر_دوم
#115_پس

ادامه مطلب  

هخامنشیان (272) : اردشیر دوم هخامنشی دست کم ، 115 پسر حرام زاده داشت  

اردشیر دوم 115 پسر حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش272)
" ... شمار خویشاوندان (200) در کوکبه ی داریوش نبايد مايه حیرت شود ، زیرا بايد پسران نامشروع شاه را در میانشان گنجاند که شمارشان بسیار زیاد است ؛ چون به نوشته یوستینوس اردشیر دوم ، کمتر از 115 پسر نامشروع نداشته است . (1) "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1234
1 . خدا داند اردشیر دوم چند دختر نامشروع داشته است . 
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_اردشیر_دوم
#115_پس

ادامه مطلب  

هخامنشیان (272) : اردشیر دوم هخامنشی دست کم ، 115 پسر حرام زاده داشت  

اردشیر دوم 115 پسر حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش272)
" ... شمار خویشاوندان (200) در کوکبه ی داریوش نبايد مايه حیرت شود ، زیرا بايد پسران نامشروع شاه را در میانشان گنجاند که شمارشان بسیار زیاد است ؛ چون به نوشته یوستینوس اردشیر دوم ، کمتر از 115 پسر نامشروع نداشته است . (1) "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، ص 1234
1 . خدا داند اردشیر دوم چند دختر نامشروع داشته است . 
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_اردشیر_دوم
#115_پس

ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

هخامنشیان (228) : خشایارشای هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت  

خشايارشاي هخامنشی ، فرزندان حرام زاده داشت
هخامنشیان (بخش228)
" ... خشايارشا علاوه بر پسران نامشروع 
(ر . ک هرودوت ، کتاب 8 ، بند 103 ؛
دیودوروس ، کتاب 11 ، فصل 60 ، بند 5)
سه پسر دیگر داشت که می توان فرض کرد از آمستریس زاده شده بودند ، زیرا وجود هیچ زن رسمی دیگری در زندگی او مورد تايید قرار نگرفته است ... "
امپراتوری هخامنشی ، پروفسور پیر برايان ، ترجمه ناهید فروغان ، صص 889 - 888
#زناکاری_هخامنشیان
#فرزندان_حرامزاده_هخامنشیان
#فرزندان_ولدالزناي_هخامنشیان


ادامه مطلب  

کلام دکتر خسرو پناه (2)  

⬅  مردم وقتی گرفتاری و حاجتی داشتند و توسل به حضرت ولیعصر می‌کردند گاهی اوقات در شب خواب می‌دیدند که بروید پیش ملامحمد تا حاجت شما را روا بدارد. برخی افراد بودند از تبریز بلند می‌شدند، می‌آمدند پیش ايشان و گاهی اوقات منزل ايشان می‌خوابیدند که ببینند ايشان چکار می‌کند که به اين مقام و منزلت رسیده.
 می‌دیدند که نه خیر! اين آقا شب را راحت می‌خوابد و نزدیکیهاي سحر هم نافله مختصری می خواند. نمازهايش را اول وقت می‌خواند و در مسائل خورد و خور

ادامه مطلب  

کلام دکتر خسرو پناه (2)  

⬅  مردم وقتی گرفتاری و حاجتی داشتند و توسل به حضرت ولیعصر می‌کردند گاهی اوقات در شب خواب می‌دیدند که بروید پیش ملامحمد تا حاجت شما را روا بدارد. برخی افراد بودند از تبریز بلند می‌شدند، می‌آمدند پیش ايشان و گاهی اوقات منزل ايشان می‌خوابیدند که ببینند ايشان چکار می‌کند که به اين مقام و منزلت رسیده.
 می‌دیدند که نه خیر! اين آقا شب را راحت می‌خوابد و نزدیکیهاي سحر هم نافله مختصری می خواند. نمازهايش را اول وقت می‌خواند و در مسائل خورد و خور

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1